ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង សន្ទនា​ ៖​ ការនិយាយទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្

មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង សន្ទនា​ ៖​ ការនិយាយទូរស័ព្ទទៅកាន់មិត្ត 

បង្រៀនដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង