ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង អំណាន​ ៖​ ទំនាក់ទនងនៅសម័យវិទ្យាសាស្

មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង អំណាន​ ៖​ ទំនាក់ទនងនៅសម័យវិទ្យាសាស្រ្ដ 

បង្រៀនដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

 សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង