ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦ កំណាព្យ៖ មធ្យោបាយទាក់ទងគ្នា

មេរៀនទី៦ កំណាព្យ៖ មធ្យោបាយទាក់ទងគ្នា 

បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង