ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង (បំណិន ការបង្ហាញមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍)

មេរៀនទី៦ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង (បំណិន ការបង្ហាញមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ​ ឌី សោភ័ណ្ឌ
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង