ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង វេយ្យាករណ៍៖ សញ្ញាអស្ដា ឬសញ្ញាលេខប្រាំបី(៏)

មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង វេយ្យាករណ៍៖ សញ្ញាអស្ដា ឬសញ្ញាលេខប្រាំបី(៏) 

បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

 សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង