ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង សំណេរ៖ ការបំពេញល្បះ

មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង សំណេរ៖ ការបំពេញល្បះ 

 បង្រៀនដោយ​ ៖ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

 សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង