ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង (អំណាន ដំណើរកម្សាន្តរបស់គន្ធា)

មេរៀនទី៦ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង (បំណិន ដំណើរកម្សាន្តរបស់គន្ធា) 

បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ​ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង