ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥៖ មិត្តជិតស្និទ្ធ (បំណិន ពាក្យន័យដូច និងពាក្យសូរដូច)

មេរៀនទី៥៖ មិត្តជិតស្និទ្ធ (បំណិន ពាក្យន័យដូច និងពាក្យសូរដូច) 

បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា 

សាលាបឋមសិក្សា វត្តបូព៌