ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥ មិត្តជិតស្និទ្ធ (សំណេរ តែងសេចក្តី)

រៀនទី៥ មិត្តជិតស្និទ្ធ (សំណេរ តែងសេចក្តី)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា
សាលាបឋមសិក្សា វត្តបូព៌