ថ្នាក់ទី៤ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៥ មិត្តជិតស្និទ្ធ (សំណេរ៖ អត្ថបទពណ៌នាអំពីមនុស្ស)

មេរៀនទី៥ មិត្តជិតស្និទ្ធ (សំណេរ៖ អត្ថបទពណ៌នាអំពីមនុស្ស) 

បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា 

សាលាបឋមសិក្សា វត្តបូព៌