ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១២ ៖​ រំលឹកផ្ញើជើង ផ្គ ផ្ច ផ្ស ផ្អ (ភាគ០១)

មេរៀនទី១២ ៖ រំលឹកផ្ញើជើង ផ្គ ផ្ច ផ្ស ផ្អ (ម៉ោ​ងទី​១) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អឿ កេសនី 

 មកពីសាលាបឋមសិក្សា មុខនាគ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប