ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១២ ៖​ រំលឹកផ្ញើជើង ផ្ត ផ្ដ ផ្ន ផ្ល (ភាគ០១)

មេរៀនទី១២ ៖ រំលឹកផ្ញើជើង ផ្ត ផ្ដ ផ្ន ផ្ល (ម៉ោ​ងទី​១) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អឿ កេសនី 

មកពីសាលាបឋមសិក្សា មុខនាគ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប