ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១២ ៖​ រំលឹកផ្ញើជើង ផ្ក ផ្ង ផ្ច ផ្ញ (ភាគ០១)

មេរៀនទី១២ ៖ រំលឹកផ្ញើជើង ផ្ក ផ្ង ផ្ច ផ្ញ (ម៉ោ​ងទី​១) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អឿ កេសនី 

 មកពីសាលាបឋមសិក្សា មុខនាគ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប