ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១១ ៖ ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ប្ត​ ប្រ ប្ល ប្អ (ភាគ០២)

មេរៀនទី១១ ៖ ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ប្ត​ ប្រ ប្ល ប្អ (ម៉ោ​ងទី​១) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អឿ កេសនី 

 មកពីសាលាបឋមសិក្សា មុខនាគ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប