ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១០ ៖ ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ថ្គ ថ្ព ថ្ល ថ្វ (ភាគ០២)

មេរៀនទី១០ ៖ ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ថ្គ ថ្ព ថ្ល ថ្វ (ម៉ោ​ងទី​២) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ អឿ កេសនី 

 មកពីសាលាបឋមសិក្សា មុខនាគ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប