ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១០ ៖ ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ថ្ក ថ្ង ថ្ន ថ្ម (ភាគ០២)

មេរៀនទី១០ ៖ ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ថ្ក ថ្ង ថ្ន ថ្ម (ម៉ោ​ងទី​២) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស 

 មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម