ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី១០ ៖ ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ត្ន ត្ល ត្អ (ភាគ០១)

មេរៀនទី១០ ៖ ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ត្ន ត្ល ត្អ (ម៉ោ​ងទី​១) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស 

 មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម