ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី១០ ៖ ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ជ្រ ជ្វ ទ្រ ទ្វ (ភាគ០៣)

 មេរៀនទី១០ ៖ ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ជ្រ ជ្វ ទ្រ ទ្វ (ម៉ោ​ងទី​៣)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស
 មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម