ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៣ ៖ រំលឹកព្យញ្ជនៈ រ ល វ ផ្សំស្រៈ (ភាគ០២)

មេរៀនទី៣ ៖ រំលឹកព្យញ្ជនៈ រ ល វ ផ្សំស្រៈ (តចប់) (ម៉ោ​ងទី​២) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស

 មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម