ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៣ ៖ រំលឹកព្យញ្ជនៈ ធ ន ព ផ្សំស្រៈ (ភាគ០២)

មេរៀនទី៣ ៖ រំលឹកព្យញ្ជនៈ ធ ន ព ផ្សំស្រៈ (ត) (ម៉ោ​ងទី​២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស
 មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម