ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៣ ៖ រំលឹកព្យញ្ជនៈ ឌ ឍ ទ ផ្សំស្រៈ (ភាគ០២)

មេរៀនទី៣ ៖ រំលឹកព្យញ្ជនៈ ឌ ឍ ទ ផ្សំស្រៈ (ត) (ម៉ោ​ងទី​២)

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស

មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម