ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៣ ៖ ព្យញ្ជនៈ ជ ឈ ញ ផ្សំស្រៈ (ភាគ០២)

មេរៀនទី៣ ៖ ព្យញ្ជនៈ ជ ឈ ញ ផ្សំស្រៈ (ត) (ម៉ោ​ងទី​២) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស 

 មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម