ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី៣ ៖ ព្យញ្ជនៈ គ ឃ អ ផ្សំស្រៈ (ភាគ០២)

មេរៀនទី៣ ៖ ព្យញ្ជនៈ គ ឃ អ ផ្សំស្រៈ (ម៉ោ​ងទី​២) 

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស

មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម