ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី២ ៖ ព្យញ្ជនៈ ហ ឡ អ ផ្សំស្រៈ (តចប់) (ភាគ០២)

 មេរៀនទី២ ៖ ព្យញ្ជនៈ ហ ឡ អ ផ្សំស្រៈ (តចប់) (ម៉ោ​ងទី​២)

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស

មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម