ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី២ ៖ ព្យញ្ជនៈ ថ ផ ស ប ផ្សំស្រៈ (ត) (ភាគ០១)

 មេរៀនទី២ ៖ ព្យញ្ជនៈ ថ ផ ស ប ផ្សំស្រៈ (ត) (ម៉ោ​ងទី​១)

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស

មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម