ភាសាខ្មែរ ថ្នាក់ទី២ មេរៀនទី១ ៖ ស្រះនិស្ស័យ និងព្យញ្ជនៈ (ភាគ០២)

 មេរៀន១៖ ស្រះនិស្ស័យ និងព្យញ្ជនៈ (ម៉ោ​ងទី​២)

បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស

មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម