ថ្នាក់ទី៨ គីមីវិទ្យា ជំពូកទី៣ មេរៀនទី២៖ សមាសភាពទឹក(ត)

ជំពូកទី៣៖ ទឹក និងសូលុយស្យុង 

មេរៀនទី២៖ សមាសភាពទឹក 

ខ្លឹមសារ៖ អគ្គិសនីវិភាគទឹក 

បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា 

វិទ្យាល័យបាក់ទូក