ថ្នាក់ទី៨ គីមីវិទ្យា ជំពូកទី៣ មេរៀនទី២៖ សមាសភាពទឹក

ជំពូកទី៣៖ ទឹក និងសូលុយស្យុង
មេរៀនទី២៖ សមាសភាពទឹក
ខ្លឹមសារ៖ សំយោគទឹក
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា
វិទ្យាល័យបាក់ទូក