ថ្នាក់ទី៨ គីមីវិទ្យា ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៣៖ សូលុយស្យុង(ត)

ជំពូកទី៣៖ ទឹក និងសូលុយស្យុង 

មេរៀនទី៣៖ សូលុយស្យុង 

ខ្លឹមសារទី១៖ សមាសភាពទឹក 

បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា 

វិទ្យាល័យបាក់ទូក