ថ្នាក់ទី៨ គីមីវិទ្យា ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៣៖ សូលុយស្យុង(ត)

ជំពូកទី៣៖ ទឹក និងសូលុយស្យុង
មេរៀនទី៣៖ សូលុយស្យុង
ខ្លឹមសារទី៣៖ កំហាប់ជាភាគរយនៃសូលុយស្យុង
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា
វិទ្យាល័យបាក់ទូក