ថ្នាក់ទី៨ គីមីវិទ្យា ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៣៖ សូលុយស្យុង

ជំពូកទី៣៖ ទឹក និងសូលុយស្យុង 

មេរៀនទី៣៖ សូលុយស្យុង 

ខ្លឹមសារទី១៖ សញ្ញាណសូលុយស្យុង 

បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា វិទ្យាល័យបាក់ទូក