ថ្នាក់ទី៨ គីមីវិទ្យា ជំពូកទី៣ មេរៀនទី១៖ ទឹក

ជំពូកទី៣៖ ទឹក និងសូលុយស្យុង 

មេរៀនទី១៖ ទឹក 

ខ្លឹមសារ៖ សារៈសំខាន់របស់ទឹក 

បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា 

វិទ្យាល័យបាក់ទូក