ថ្នាក់ទី៨ គីមីវិទ្យា មេរៀនទី២៖ ការញែកល្បាយ

ជំពូកទី២៖ ល្បាយ និងវិធីញែកល្បាយ 

មេរៀនទី២៖ ការញែកល្បាយ 

ខ្លឹមសារ៖ វិធីញែកល្បាយ 

បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា 

វិទ្យាល័យបាក់ទូក