ថ្នាក់ទី៨ គីមីវិទ្យា មេរៀនទី១៖ ល្បាយ

ជំពូកទី២៖ ល្បាយ និងវិធីញែកល្បាយ 

មេរៀនទី១៖ ល្បាយ 

ខ្លឹមសារ៖ ទង្វើល្បាយ 

បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ឈូ ពុតថា 

វិទ្យាល័យបាក់ទូក