ថ្នាក់ទី៨ គីមីវិទ្យា មេរៀនទី១៖ ល្បាយ

ជំពូកទី២៖ ល្បាយ និងវិធីញែកល្បាយ 

មេរៀនទី១៖ ល្បាយ 

ខ្លឹមសារទី២៖ ប្រភេទល្បាយ