ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ មេរៀនទី១ ស៊ីមណូស្ពែម (តចប់)

មុខវិជ្ជា ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ (Smart 1000 វីដេអូ) ជំពូកទី១ មេរៀនទី១ ស៊ីមណូស្ពែម បង្រៀន​ដោយ សាស្រ្តាចារ្យ ធូ​ ភន សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ #ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ #Smart1000video