មេរៀនទី១៖ បន្ទុកអគ្គិសនី និងដែនអគ្គិសនី(ភាគបញ្ចប់)