គណិតវិទ្យា៖ ថ្នាក់ទី១០៖ ជំពូក៧៖_ ស្ថិតិ មេរៀនទី១៖ បំណែងចែកប្រេកង់ និងការតាងក្រាប