គណិតវិទ្យា​ថ្នាក់ទី១០​ ជំពូក៩៖ វ៉ិចទ័រក្នុងប្លង់មេរៀនទី២៖ ការអនុវត្តន៍នៃវ៉ិចទ័រ