មេរៀនទី៧ ចំនួន​កុំ​ផ្លិច​ទម្រងត្រីកោណមាត្រ (លំហាត់គំរូទី៣-៤)