ជំពូក៥ មេរៀនទី២ សមីការផេរ៉ង់ស្យែលលីនេអ៊ែលំដាប់ទី២ (លំហាត់គំរូទី០១-០២)