វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ ប្រធានបទ ៖ ប្រធានបទ៖ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (ភាគ១) )