វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ (ប្រធានបទ៖ដែន និង​កម្លាំងម៉ាញ៉េទិច រំលឹកមេរៀន)