វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ ប្រធានបទ ការផលិតអរម៉ូនអាំងស៊ុយលីន និងរុក្ខជាតិ​បន្ទេរសែន