វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ ប្រធាន​បទ ៖ សិក្សា​អត្ថបទអក្សរសិល្ប៍បរទេសរឿង ប៉ូល វីរហ្សីនី