វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ (ប្រធានបទ ៖ របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ) (ភាគ៤)