វេទិកាសំណួរ-ចម្លើយ (ប្រធានបទ ៖ រូបមន្តការសំដែងចេញនៃសែន)