ជំពូកទី៩ មេរៀនទី១ វ៉ិចទ័រ និងប្រមាណវិធីលើវ៉ិចទ័រ (ភាគ០៣)