ជំពូកទី៦ មេរៀនទី២ ការអនុវត្តផលធៀបត្រីកោណមាត្រ (ភាគ០៤ តចប់)