ជំពូកទី៥ មេរៀនទី៣ អនុគមន៍សនិទាន និងអនុគមន៍អសនិទាន (ភាគ០២)